skip to Main Content

Współpraca

Ogólne warunki

Ogólne Warunki Sprzedaży MWS Sp. z o.o.

Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży

 1. MWS Sp. z o.o., zwana dalej Sprzedawcą, sprzedaje i dokonuje dostawy towarów i usług tylko i wyłącznie na niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Sprzedawcę.
 3. Jednorazowa lub ramowa umowa o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą może określać inne warunki sprzedaży i dostaw niż wskazane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami jednorazowej lub ramowej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw, a postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży wiążące są postanowienia jednorazowej lub ramowej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw, pod warunkiem, że postanowienia te zostały wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku sprzedaży urządzeń częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży są Ogólne Warunki Gwarancji.
 5. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości najpóźniej przy potwierdzaniu przez Sprzedawcę warunków złożonego przez Nabywcę zamówienia (oferty zakupu) lub jako załącznik do umowy, z którym Nabywca ma obowiązek zapoznać się przed jej zawarciem.

Zawarcie umowy

 1. Reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie zakresu  towarów oferowanych Nabywcom.
 2. Oferta zakupu, złożona przez Nabywcę (zamówienie), może zostać przyjęta przez Sprzedawcę  pod warunkiem, że zastosowanie będą miały wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, w szczególności nie będą miały zastosowania jakiekolwiek warunki przedstawione przez Nabywcę (klauzula defensywna).
  Umowa między Sprzedawcą a Nabywcą zawsze podlega warunkom określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak odpowiedzi Sprzedawcy nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 4. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Nabywcę, poprzez jego przyjęcie tj. potwierdzenie warunków zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia mogą być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Osoby działające w imieniu Nabywcy powinny wykazać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy.
 5. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Nabywcy lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione Sprzedawca ma prawo w ciągu miesiąca od potwierdzenia zamówienia do odstąpienia od umowy . W takim przypadku Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze, chyba, że szkoda nastąpiła z winy umyślnej Sprzedawcy.
 6. W przypadku braku akceptacji przez Nabywcę Ogólnych Warunków Sprzedaży lub warunków realizacji zamówienia, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego anulowania zamówienia, a w przypadku otrzymania towaru odesłania go Sprzedawcy na swój koszt w terminie 2 dni roboczych. W innym przypadku umowa zostaje uznana za zawartą zgodnie z treścią wskazaną w potwierdzeniu zamówienia oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
 7. Sprzedawca może w potwierdzeniu zamówienia zażądać przedpłaty lub zabezpieczenia kredytu kupieckiego.

Warunki płatności

 1. Nabywca zapłaci za towary lub usługi cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia lub w cenniku Sprzedawcy lub ustaloną przez Strony w inny sposób.
 2. Wypłata należnego Sprzedawcy wynagrodzenia za towary i usługi następuje na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, podane ceny są cenami netto, do których Sprzedawca dolicza podatek od towarów i usług w wysokości określonej przepisami prawa.
 3. Jeśli w przypadku dostawy krajowej cena za towar Sprzedawcy podana jest w dolarach amerykańskich lub euro, to będzie ona przeliczana na złote polskie wg kursu sprzedaży danej waluty w banku Millennium w dniu wystawienia faktury (millenet.pl).
 4. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia za towary i usługi następuje w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze w terminie w niej określonym. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę jest dostarczana wraz z towarem przez przewoźnika albo odbierana osobiście przez Nabywcę albo wysyłana listem poleconym.
 5. Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych, określonych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego bez konieczności doręczania Nabywcy dodatkowego wezwania do zapłaty odsetek za opóźnienie.
 7. Nabywca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur obejmujących należne Sprzedawcy kwoty oraz not za ewentualne odsetki za opóźnienie w jego zapłacie bez konieczności ich podpisania przez Nabywcę.
 8. Sprzedawca zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia Nabywcy w dokonaniu płatności.
 9. Jeżeli zamówienie Nabywcy realizowane jest częściami lub dla Nabywcy realizowanych jest wiele zamówień, dla których wystawiane są oddzielne faktury wówczas niedokonanie płatności w terminie którejkolwiek z faktur skutkuje natychmiastową wymagalnością wierzytelności objętych pozostałymi fakturami, choćby określony w nich termin płatności jeszcze nie upłynął. Sprzedawca jest wówczas uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz Nabywcy do czasu wpłacenia wymagalnych należności lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez Sprzedawcę.
 10. W razie wystąpienia wątpliwości co do wywiązania się przez Nabywcę ze zobowiązań wynikających z umowy Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz Nabywcy do czasu wpłacenia wynagrodzenia Sprzedawcy i innych należności wynikających z umowy lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca wyznaczy Nabywcy odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca może odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania.
 11. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych jednorazowych lub ramowych umowach o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw uważane są za skuteczne.

Warunki dostawy

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Nabywcę jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
 2. Termin dostawy towarów i usług określa umowa (lub zamówienie przyjęte do realizacji), o ile Strony nie uzgodniły inaczej. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu towary zostały przekazane Nabywcy lub przewoźnikowi, albo jeżeli Sprzedawca zgłosił Nabywcy gotowość do ich przekazania, a do wydania towarów Nabywcy nie doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nabywcy o zdarzeniach, jego przyczynach i możliwym terminie dostawy w przypadku prognozowania lub wystąpienia opóźnienia dostawy.
 4. Dotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę zależy od należytego wypełnienia zobowiązań umownych przez Nabywcę. Jakiekolwiek opóźnienia w działaniach Nabywcy skutkują przedłużeniem terminu dostawy o czas opóźnienia Nabywcy.
 5. Opóźnienie Sprzedawcy w dokonaniu dostawy nie stwarza uprawnień Nabywcy do odstąpienia od umowy jak również dochodzenia odszkodowania.
 6. Towary i usługi odbierane są przez Nabywcę lub jeśli strony tak ustalą dostarczane do miejsca wskazanego przez Nabywcę.
 7. Koszty transportu ponosi Nabywca.

Reklamacje

 1. W razie uszkodzeń, opóźnień lub braków dostarczonych towarów Nabywca jest zobowiązany do kierowania reklamacji i zastrzeżeń do przewoźnika, zgodnie z przepisami Prawa przewozowego. W razie, gdy dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę, wszelkie braki, opóźnienia lub uszkodzenia towarów w transporcie powinny być zgłoszone przez Nabywcę na egzemplarzu dowodu dostawy pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
 2. Z chwilą przekazania towarów przez Sprzedawcę Nabywcy lub przewoźnikowi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę. Jeżeli Nabywca dokonuje odbioru towarów Sprzedawcy we własnym zakresie wówczas w razie opóźnienia Nabywcy z dokonaniem odbioru niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę z chwilą zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości do wydania towarów Nabywcy.
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy na piśmie lub drogą faksową lub mailową za wyraźnym potwierdzeniem odbioru wiadomości przez Sprzedającego
 4. Nabywca jest zobowiązany do dokonania przeglądu i przeliczenia dostarczonych towarów niezwłocznie po ich odebraniu. Nabywca traci uprawnienia z tytułu reklamacji dotyczącej wad ilościowych i jakościowych jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi Sprzedawcy o wystąpieniu wady, w przypadku zaś, gdy wada jakościowa wystąpiła później jeżeli niezwłocznie od dnia wykrycia wady nie zawiadomi Sprzedawcy o wystąpieniu wady (nie dotyczy to wad które przy dołożeniu należytej staranności przez Nabywcę mogły zostać wykryte przy odbiorze towarów).
 5. Jeżeli dostarczone towary posiadają wady ilościowe Nabywca nie może od umowy odstąpić, lecz ma obowiązek wyznaczyć Sprzedawcy termin usunięcia wady nie krótszy niż czternaście dni. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać odpowiedniego obniżenia ceny, a gdy cena nie zostanie obniżona jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli dostarczone towary posiadają wady jakościowe Nabywca nie może od umowy odstąpić, lecz ma obowiązek wyznaczyć termin usunięcia wady nie krótszy niż dwadzieścia jeden dni. W tym terminie Sprzedawca według swego uznania wady usunie lub wymieni towary na wolne od wad. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać obniżenia ceny, a gdy cena nie zostanie obniżona Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 7. Załatwienie przez Sprzedawcę reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez nabywcę dalszych rekompensat.
 8. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Nabywca obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 9. Brak zgłoszenia przez Nabywcę reklamacji w przewidziany powyżej sposób i określonych terminach powoduje utratę przez Nabywcy prawa do reklamacji.
 10. Oprócz odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych Sprzedawca nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za jakość towarów, ich wykonanie, przydatność do sprzedaży bądź przydatność do jakiegokolwiek innego celu zakładanego przez Nabywcę.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów będące wynikiem nieprawidłowego ich przechowywania przez Nabywcę lub poddaniu dalszemu przetworzeniu lub użytkowaniu w sposób niezgodny z ich właściwościami i zastosowaniem.
 12. Wszelkie roszczenia związane z wadami towarów Nabywca może realizować wyłącznie w drodze gwarancji. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność za szkodę inną niż wyrządzoną umyślnie. Postanowienia dotyczące rękojmi mają zastosowanie wyłącznie do Nabywców będących konsumentami.

Zastrzeżenie prawa własności

 1. Prawo własności dostarczonych towarów przechodzi na Nabywcę dopiero z chwilą dokonania pełnej płatności obejmującej wynagrodzenie należne Sprzedawcy (wierzytelność główna), odsetki i inne koszty wynikające z umowy. Do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności Nabywca obowiązany jest przechowywać towary w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację oraz zabezpieczyć je od uszkodzenia lub utraty. Nabywca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o utracie, uszkodzeniu lub zajęciu towarów przez osoby trzecie.
 2. Do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności Sprzedawcy Nabywca nie może towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności obciążać jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
 3. Odsprzedaż przez Nabywcę towarów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Wierzytelność przysługującą z tytułu odsprzedaży, Nabywca zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Sprzedawcy względem Nabywcy.
 4. W przypadku opóźnienia Nabywcy w dokonaniu płatności Sprzedawca jest uprawniony do odebrania towarów, a Nabywca jest zobowiązany do ich niezwłocznego wydania. Sprzedawca jest uprawniony do żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez Nabywcę.
 5. Koszty składowania towarów przed nabyciem prawa własności przez Nabywcę obciążają Nabywcę.

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwe wykonanie przez Sprzedawcę zamówienia zgodnie z umową, jest on uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód wówczas Sprzedawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia do umowy bez wynikających z tego tytułu dalszych zobowiązań względem Nabywcy. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Nabywcę, w tym odszkodowania.
 2. W przypadku wystąpienia stwierdzenia nieważności poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba, że strony postanowią inaczej.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się kodeks cywilny.

Ogólne Warunki Zamówienia MWS Sp. z o.o.

1. Ogólne postanowienia i definicje

1.1 Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej Warunkami określają ogólne zasady, na których MWS Sp. z o. o. zwanej dalej Zamawiającym , dokonuje zakupu towarów i/lub usług określonych w Zamówieniu.

1.2 Ogólne warunki zamówienia są prezentowane na stronie www.mwsecurity.pl.

1.3 Warunki mogą być zmieniane, modyfikowane, lub niektóre z nich wyłączone od stosowania przez Zamawiającego w kierowanych przez niego do Dostawcy Zamówieniach lub załącznikach do Zamówień, określonych jako Warunki Szczegółowe Zamówienia zwane dalej Warunkami Szczegółowymi.

1.4 Warunki Szczegółowe mają moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez Dostawcę jako dokonane w stosunku do następnych zamówień składanych przez Zamawiającego.

1.5 Jakiekolwiek odstępstwo od stosowania przez Dostawcę Ogólnych Warunków Zamówienia może mieć miejsce wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

1.6 W przypadku sprzeczności pomiędzy Warunkami i Warunkami Szczegółowymi Zamówienia Zamawiającego a Warunkami Sprzedaży Dostawcy, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Warunkach Szczegółowych, a następnie Ogólnych Warunkach Zamawiającego.

1.7 Osoba reprezentująca — jeżeli w treści zamówienia nie została wymieniona osoba, która ze strony Zamawiającego jest upoważniona do nadzoru przebiegu realizacji zamówienia — przyjmuje się, iż osobą taką jest upoważniona osoba, która podpisała zamówienie w imieniu Zamawiającego.

1.8a Zamówienie — niezależnie od formy w jakiej zostało złożone (pisemnie, e-mailem lub w wyjątkowych przypadkach ustnie) określa zamawianą przez Zamawiającego usługę /materiał/ wyrób, ilość, cenę zakupu, warunki płatności, warunki i termin dostawy oraz pozostałe istotne szczegóły związane z jego realizacją. W ślad za zamówieniem ustnym Zamawiający prześle, w możliwie najkrótszym terminie, zamówienie w formie pisemnej w celu umożliwienia Dostawcy potwierdzenia tego zamówienia. Jeśli na Zamówieniu nie podano warunków realizacji, przyjmuje się że wiążące są warunki dotychczasowe na podstawie których realizowano poprzednie Zamówienia.

1.8b Zamawiający rezerwuje sobie bezwzględne prawo do anulowania zamówień, wstrzymania płatności za poprzednie dostawy, zwrotu towaru w przypadku zmiany warunków handlowych przez Dostawcę ( w tym ceny sprzedaży, warunków płatności, okresu gwarancji) bez akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

1.9. Wszystkie Zamówienia oraz Warunki Szczegółowe są składane w języku polskim niezależnie od kraju Dostawcy. Warunkiem realizacji zamówień jest akceptacja wszystkich warunków Zamawiającego. Tłumaczenie dokumentacji i treści warunków pozostaje po stronie Dostawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne rozumienie zapisów Zamówień, ewentualne zastrzeżenia można zgłaszać jedynie w formie pisemnej.

2. Warunki zawarcia umowy

2.1 Umowa sprzedaży wynikająca z zamówienia zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego kopii zamówienia, na którym Dostawca poprzez swoich umocowanych przedstawicieli potwierdzi przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego na warunkach wynikających z treści zamówienia, Warunków Szczegółowych i niniejszych Warunków z zastrzeżeniem punktu 1.7.

2.2 Zamówienie może być potwierdzone przez Dostawcę tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

2.3 Poprzez przyjęcie zamówienia Dostawca oświadcza, iż dysponuje środkami finansowymi i technicznymi umożliwiającymi terminowe zrealizowanie zamówienia.

2.4 W przypadku wstrzymania realizacji potwierdzonego Zamówienia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności za zamówienia już zrealizowane i wystąpić na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym do wysokości wartości wstrzymanego Zamówienia.

3. Warunki Dostawy

3.1 Zamówione wyroby/usługi dostarczone być muszą w sposób zgodny z postanowieniami Warunków Szczegółowych określonych w Zamówieniu złożonym przez Zamawiającego.

3.2 W przypadku dostarczenia wyrobu na inny adres niż wskazany w Zamówieniu przez Zamawiającego Dostawca ponosi koszty Zamawiającego wynikające z dostawy towaru na inny adres.

3.3 Termin dostawy uznaje się za dotrzymany jeżeli dostawa będzie w ustalonym terminie do dyspozycji Zamawiającego, pod adresem wskazanym w Zamówieniu i po potwierdzeniu przyjęcia wyrobu przez osobę uprawnioną do przyjęcia wyrobu.

3.4 Niedotrzymanie ustalonych okresów, bądź terminów dostawy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz do zażądania odszkodowania w przypadku poniesienia szkody. Decyzja tego rodzaju będzie przekazana Dostawcy w formie pisemnej i wywoływana zamówieniu.ć będzie skutek natychmiastowy.

3.5 W przypadku, gdy Dostawca przekroczy określone terminy dostawy, lub opóźni realizację lub dostawę w sposób celowy Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2% % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda którą poniósł wskutek powyżej wskazanego, nienależytego wykonania umowy, przewyższy wierzytelność z tytułu zastrzeżonej kary umownej.

3.6 Dostawca jest zobowiązany dołączyć do dostawy:

dokumenty dostawy określające numer i datę zamówienia, przedmiot zamówienia i inne dane umożliwiające pełną identyfikowalność wyrobów,

dokumenty potwierdzające własności i jakość wyrobu wyspecyfikowane co do rodzaju w zamówieniu przez  zamawiającego,

kartę charakterystyki i podać nr rozpoznawczy towaru niebezpiecznego UN – jeżeli zamawiany wyrób stanowi lub zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska w myśl przepisów o substancjach i preparatach chemicznych lub jest towarem niebezpiecznym wg przepisów ADR.

3.7 Dostarczenie dostawy bez odpowiedniej dokumentacji stanowi niewykonanie zobowiązania Dostawcy wobec Zamawiającego, które uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy. Jeżeli zamawiający uzna, że przyjęcie dostawy nie narusza jego interesu – w takim przypadku przyjmuje dostawę i sporządza protokół reklamacyjny.

3.8 Jeżeli nie zostaną poczynione dodatkowe ustalenia to dostarczane wyroby powinny być odpowiednio opakowane i zabezpieczone na czas transportu z zaznaczeniem czy opakowanie jest zwrotnym czy też bezzwrotnym. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niedostatecznego opakowania odpowiada Dostawca.

3.9 Zamawiający podczas odbioru przedmiotu dostawy dokona kontroli jego zgodności ze złożonym uprzednio zamówieniem, oraz w szczególności kontroli co do ewentualnych uszkodzeń przedmiotu dostawy powstałych podczas jego transportu. W przypadku zaistnienia powyższych, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy.

3.10 Zamawiający poinformuje Dostawcę w możliwie najkrótszym terminie o fakcie nieprzyjęcia wyrobów/usług z podaniem przyczyny odmowy.

3.11 Stwierdzone wady jakościowe lub braki ilościowe Zamawiający zgłasza niezwłocznie Dostawcy jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru – dostawy. W przypadku gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 14 dni biegnie od daty ich ujawnienia.

3.12 Zakończenie realizacji zamówienia następuje w momencie przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia lub zrealizowania określonej usługi po pozytywnej ocenie jakości oraz kompletności przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

3.13 W przypadku zakończenie współpracy o charakterze ciągłym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Dostawca jest zobowiązany odkupić od Zamawiającego towar zalegający u niego po cenach uwzględniających rzeczywisty koszt zakupu poniesiony przez Zamawiającego.

4. Gwarancja

4.1 Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wyroby sprzedane Zamawiającemu pochodzą z bieżącej produkcji, są starannie wykonane, sprawdzone oraz, że spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki dokumentacji technicznej, norm i specyfikacji określonych w zamówieniu, wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

4.2 Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, o ile strony nie ustaliły inaczej, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

4.3 Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Dostawcę gwarancji

4.4 Dostawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady, w tym ukryte dostarczanych wyrobów/usług.

4.5 W przypadku ujawnienia się usterek w okresie gwarancji, Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub w przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy, dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy. Dostawca usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne od wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku.

4.6 Po bezskutecznym upływie ustalonego w punkcie 4.5 terminu usunięcia zgłoszonych usterek lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, Zamawiający może usunąć usterkę we własnym zakresie lub zlecić wykonanie zastępcze przez osobę trzecią, na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy.

4.7 Dostawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją. Dostawca
jest odpowiedzialny za odebranie reklamowanego wyrobu na własny koszt.

4.8 Jeżeli przez dostawę wadliwego wyrobu/usługi powstaną u Zamawiającego dodatkowe koszty demontażu, ponownego montażu, regulacji to koszty te ponosi Dostawca. Dostawca zobowiązuje się również do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich kosztów (odsetki umowne, kary i wartość szkód lub utraconych korzyści), którymi mogą obciążyć Zamawiającego strony trzecie wskutek użycia przez Zamawiającego wyrobów dostarczonych przez Dostawcę do swoich wyrobów finalnych, a szkody te i ciężary wynikają z wadliwej dostawy, niemożliwej do wykrycia w trybie opisanym w punkcie 3.11.

4.9 Dostawca gwarantuje, jeżeli nie zostało to inaczej ustalone, że części przekazane przez Zamawiającego do jego dyspozycji, zostały przy realizacji zamówienia fachowo zamontowane i użyte.

4.10 W sytuacji gdy wykonany przez Dostawcę przedmiot zamówienia posiada wady, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu Dostawcy do naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wezwania.

4.11 Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 4.10 Dostawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeżeli powstała szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może zażądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

5. Podwykonawstwo

5.1 Podwykonawstwo przez osoby trzecie jest wtedy dozwolone, jeżeli Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, a ten wyrazi pisemną zgodę. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

5.2 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób i podmiotów trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

6. Ochrona własności

6.1 Dostawca zapewni i gwarantuje, że w wyniku dostawy lub użytkowania dostarczonych przez niego wyrobów, żadne prawa ochronne osób trzecich wynikające z własności przemysłowej i intelektualnej nie zostaną naruszone, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu wskutek naruszenia tych praw.

6.2 Wszelkie dane technologiczne, techniczne, konstrukcyjne, plany i projekty przekazane przez Zamawiającego
Dostawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia Dostawca może wykorzystać tylko i wyłącznie w tym celu.

6.3 Dostawca nie ma prawa używać, korzystać i rozporządzać wszelkimi danymi przekazanymi przez Zamawiającego bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.4 Dostawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji przekazanych przez Zamawiającego (informacje poufne). Z chwilą wykonania umowy dostawca zobowiązany jest zwrócić wszelkie informacje poufne Zamawiającemu. Zobowiązanie zachowania poufności trwa po wykonaniu dostawy przez czas 5 lat.

7. Obowiązki Dostawcy

7.1 Dostawca przyjmując zamówienie od „Zamawiającego” zobowiązuje się do terminowego, rzetelnego i zgodnego z zasadami obowiązującego prawa działania w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia

w możliwie najkrótszym czasie i o należytym — dostosowanym do warunków realizacji — poziomie jakości.

7.2 W trakcie realizacji zamówienia Dostawca będzie informował „Zamawiającego” o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego przebieg realizacji i termin dostawy.

7.3 Na wniosek Zamawiającego Dostawca przedstawi działania korygujące w odniesieniu do wykrytych przyczyn ujawnionych niezgodności w przedmiocie dostawy.

8. Działania Zamawiającego

8.1 Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia, do uzyskania informacji na temat jego przebiegu. Stosownych informacji udzieli w imieniu Dostawcy osoba do tego upoważniona.

8.2 Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli procesu produkcyjno – technologicznego lub usługi w trakcie realizacji oraz odbioru jakościowego zamawianego wyrobu/usługi u Dostawcy.

8.3 W terminie poprzedzającym uzgodnioną datę rozpoczęcia dostawy, jednak nie później aniżeli 3 miesiące przed tą datą, Zamawiający ma prawo zmiany lub rozwiązania niniejszej umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, a Dostawca godzi się na niniejsze uprawnienie Zamawiającego.

9. Warunki finansowe

9.1 Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami jako wiążące traktowane są ceny określone w zamówieniu Zamawiającego zaakceptowanym przez Dostawcę.

9.2 Każda z faktur musi operować cenami, które są tożsame z uwidocznionymi na zamówieniu Zamawiającego. Faktury z cenami określonymi w inny sposób nie będą przez Zamawiającego przyjmowane, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

9.3 Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia.

9.4 Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę ustaloną zgodnie z Warunkami Szczegółowymi określonymi na zamówieniu.

9.5 Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego faktury Dostawcy.

9.6 Zmiana parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – o ile będzie możliwa — w trakcie jego realizacji może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. Jeżeli taka zmiana będzie wymagała dodatkowych nakładów ze strony Dostawcy przedstawi on Zamawiającemu dodatkowy kosztorys do akceptacji.

9.7 W przypadku sprzedaży wyrobu lub usługi wymagającej odbioru końcowego przez klienta Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zatrzymania 5% wartości brutto ceny tych wyrobów lub usług do czasu pozytywnego odbioru wyrobu lub usługi przez klienta Zamawiającego lub jego przedstawiciela.

9.8 Zamawiający ma prawo do potrącania swoich wierzytelności pieniężnych wymagalnych i bezspornych w stosunku do Dostawcy na rzecz wierzytelności wymagalnych i bezspornych Dostawcy wobec Zamawiającego. Zamawiający i Dostawca mogą uzgodnić również wielostronne potrącenie swoich wierzytelności (z udziałem innych firm powiązanych wzajemnie z Zamawiającym i Dostawcą innymi wierzytelnościami).

9.9 Dostawca przyjmuje niniejszym do wiadomości i godzi się na nałożenie zakazu polegającego na tym, że nie może dokonać przeniesienia wierzytelności przysługujących Dostawcy w związku z niniejszym Zamówieniem na rzecz innego podmiotu.

9.10 Strony zobowiązują się dochować tajemnicy handlowej i nie ujawniać osobom trzecim żadnych szczegółów wzajemnych rozliczeń.

10. Pozostałe ustalenia.
10.1 Udostępnianie i przekazanie przez Zamawiającego, Dostawcy plików stanowiących projekty lub będących przedmiotem zamówienia może być dokonywane poprzez załączenie ich do e-maili lub też umieszczenie ich na serwerze.

10.2 Dostawca nie jest upoważniony do wykorzystywania materiałów otrzymanych od Zamawiającego przy realizacji zamówień innych klientów, pod rygorem zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 200 % wartości zakupów w danym roku obrotowym

10.3 Dostawca w przypadku odstąpienia od przyjętego zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji,

jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia. W przypadku powstania szkody w większym rozmiarze niż zastrzeżona kara umowna Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

10.4 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy lub w związku z nią, których to sporów nie uda się stronom uregulować ugodowo będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

10.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Na produkty sprzedawane przez MWS Sp z o.o., firma ta (nazywana dalej MWS) udziela Nabywcy (nie będącemu konsumentem) gwarancji jakości na poniższych zasadach:

PRZEDMIOT GWARANCJI

 1. W przypadku wystąpienia wad fizycznych produktu, MWS zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego produktu lub podzespołu. MWS może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego produktu dokona jego wymiany na produkt wolny od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych poniżej.

OKRES GWARANCJI

 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy liczone od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.

TERMIN WYKONANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH

 1. MWS zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego produktu w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia tego produktu wraz z prawidłowo wypełnionym dokumentem „Formularz zgłoszenia urządzeń do serwisu” (nazywanym dalej także Formularz) do MWS lub od dnia powiadomienia Nabywcy, że naprawa zostanie przeprowadzona u Nabywcy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od MWS termin ten nie będzie mógł być przez MWS dotrzymany, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

ZAKRES GWARANCJI

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w produkcie.
 2. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne powstałe z innych przyczyn, w szczególności wskutek:
  • 1. Niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji produktu, przez co należy rozumieć dokonanie tych czynności sprzecznie z instrukcją obsługi produktu.
  • 2. Oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody.
  • 3. Używania produktu łącznie z innymi urządzeniami nieprzeznaczonymi do używania z produktem lub z urządzeniami innymi niż zalecane w dokumentach technicznych Producenta produktu.
  • 4. Wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji produktu.
  • 5. Zwarcia / przepięcia / udarów w instalacji elektrycznej, do której produkt został podłączony.
  • 6. Pracy w temperaturze / wilgotności otoczenia znajdującej poza zakresem podanym w specyfikacji technicznej / instrukcji obsługi produktu.
  • 7. Eksploatacji produktu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, występowania substancji chemicznie agresywnych itp.
 3. Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz części i materiały eksploatacyjne.

ZASADY GWARANCJI

 1. Podstawą realizacji praw wynikających z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz uiszczenie na rzecz Dostawcy wszelkich należności związanych z urządzeniem.
 2. Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości produktu poprzez wysłanie do MWS prawidłowo wypełnionego Formularza, dostępnego na stronie internetowej MWS , faksem, pocztą elektroniczną na adres, listem poleconym lub dostarczenie go osobiście do siedziby MWS , nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wykrycia wady pod rygorem utraty praw z gwarancji.
 3. W przypadku niewłaściwego wypełnienia Formularza, MWS wezwie Nabywcę do jego poprawienia. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionego Formularza w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania Nabywcy do usunięcia nieprawidłowości skutkować może odrzuceniem roszczeń gwarancyjnych. MWS podejmie decyzję, czy urządzenie winno zostać dostarczonego do jego działu serwisowego, czy też pracownik tego działu dokona naprawy, bądź wymiany urządzenia w siedzibie Nabywcy.
 4. W przypadku gdy produkt ma być dostarczony do MWS , winno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. Ryzyko uszkodzenia produktu w czasie transportu ponosi Nabywca. Do przesyłanego do działu serwisowego MWS produktu Nabywca zobowiązany jest każdorazowo dołączyć prawidłowo wypełniony „Formularz zgłoszenia urządzeń do serwisu” .
 5. Nabywca dostarcza na swój koszt zgłoszony produkt do siedziby MWS .
 6. Po naprawie produktu w siedzibie MWS , może być on odebrany przez Nabywcę z jego siedziby, bądź przesłany przez MWS na wskazany przez Nabywcę adres w Polsce na koszt MWS .
 7. W przypadku, gdy MWS skieruje do Nabywcy pracownika, który dokona oględzin produktu, Nabywca ma obowiązek udostępnić pracownikowi MWS zarówno sam produkt, jak i wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą a także przekazać wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu.
 8. Na wniosek MWS Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją produktu.
 9. Produkt ze zgłoszoną przez Nabywcę wadą może zostać poddany przez MWS testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, MWS zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
 10. Decyzję o wymianie produktu lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie MWS , przy czym jeśli produkt naprawiany był już 3 razy i dalej wykazuje wady, MWS wymieni go na inny, wolny od wad. Wymieniony wadliwy produkt przechodzi na własność MWS .

UTRATA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

 1. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie:
  • 1. Dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki produktu we własnym zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego MWS .
  • 2. Stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację.
  • 3. Stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących produkt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację.
  • 4. Naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji.
  • 5. Użycia produktu w celu, do którego nie jest przeznaczony lub w niewłaściwych warunkach.
  • 6. Upływu okresu gwarancji.
  • 7. Opóźnienia w zapłacie ceny za urządzenia powyżej 14 dni.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. MWS nie ponosi odpowiedzialności:
  • 1. Za skutki działania wadliwego produktu.
  • 2. Z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu.
  • 3. Za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy produktu.
  • 4. Za szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej produktu.
  • 5. Za koszty demontażu i montażu produktu.
  • 6. Za szkody inne niż wyrządzone przez MWS umyślnie.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy określonemu w fakturze sprzedaży i ma charakter nieprzenoszalny (przysługuje wyłącznie pierwszemu Nabywcy). MWS nie jest zobowiązany do usunięcia wady sprzętu na warunkach wynikających z niniejszej gwarancji, jeśli powoływać się na nią będzie osoba inna niż Nabywca.
 2. Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż MWS są nieważne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnej o gwarancji jakości.
 4. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej pomiędzy MWS a Nabywcą, w której określone zostały inne warunki gwarancji niż niniejsze wiążące są zapisy umowy.

Dokument obowiązuję od 01.09.2015

Serwis

Nasz dział pomocy technicznej jest dla Państwa dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Zapraszamy do kontaktu.

Numery telefonów:
+48 570 056 322 (support/serwis)
+48 32 44 00 859

Jeżeli chcą Państwo otrzymać aktualną informację na temat swojego serwisu prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.

Dla prawidłowego przeprowadzenia procedury serwisowej, koniecznym jest wypełnienie poniższego formularzu zgłoszenia do serwisu przynajmniej w miejscach:

 • Data zgłoszenia,
 • Nazwa i adres firmy dokonującej zgłoszenia,
 • Nazwa i adres firmy, która dokonała zakupu reklamowanego towaru (o ile jest inna niż w punkcie powyżej),
 • Osoba kontaktowa / numer telefonu / adres email,
 • Adres wysyłki zwrotnej,
 • Nazwa / oznaczenie towaru podlegającego reklamacji,
 • Przyczyna reklamacji (NG – naprawa gwarancyjna / NP – naprawa pogwarancyjna),
 • Opis zgłoszonej usterki.

Tak wypełniony formularz (oryginał należy zachować dla siebie) prosimy o dołączenie do paczki z urządzeniem, a następnie wysłanie.

Wszystkie serwisy związane z alarmami i monitoringiem należy wysyłać na adres oddziału Katowice:

MW Power, ul. Heleny Modrzejewskiej 3, 40-582 Katowice

z dopiskiem „SERWIS”.

Pozostałe serwisy należy wysyłać na adres oddziału Gliwice:

MW Power, ul. Floriańska 51a, 44-100 Gliwice

z dopiskiem „SERWIS”.

FAQ (pytania i odpowiedzi)

Czy w oddziałach spółki MWS można płacić kartą?

Obecnie przyjmujemy jedynie płatności gotówką i przelewem.

Jakie są aktualne promocje?

Najnowsze promocje cenowe można sprawdzić na naszej stronie w zakładce Aktualności. Promocyjne ceny produktów są udostępniane tylko poprzez naszego handlowca.

Czy spółka MWS świadczy usługi montażu?

Spółka MWS jest jedynie dystrybutorem systemów zabezpieczeń, jednak na życzenie Klienta pracownicy naszych oddziałów mogą polecić sprawdzoną firmę instalatorską z regionu, w którym ma być zamontowany system.

Jak się skontaktować z opiekunem handlowym?

Dane kontaktowe pracowników handlowych danego oddziału można znaleźć w zakładce Kontakt.

Czy istnieje możliwość odbioru urządzeń w innym oddziale spółki MWS?

Po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem handlowym produkty zamawiane w naszych punktach handlowych mogą być odbierane przez Klientów w wybranym przez nich oddziale spółki.

Czy przy zamówieniu mailowym istnieje możliwość wysyłki urządzeń pod wskazany adres?

Wysyłka każdego produktu zamówionego za pośrednictwem poczty elektronicznej może zostać zrealizowana pod dowolny adres na terenie Polski.

Czy jest możliwość zamówienia produktu spoza oferty spółki MWS?

Na życzenie Klientów w spółce MWS przyjmowane są zamówienia także na produkty, które nie widnieją w aktualnej ofercie naszej firmy.

Jak uzyskać informację o dostępności produktu?

Szczegółowych informacji na temat dostępności danego produktu udzielają handlowcy w wybranym punkcie sprzedaży spółki MWS. Najbliższy oddział można łatwo znaleźć w zakładce Kontakt.

Czy w danym oddziale znajdę wszystkie produkty, oferowane przez spółkę MWS?

Ze względu na bogatą ofertę produktową nie jest możliwe magazynowanie wszystkich systemów zabezpieczeń bezpośrednio w naszych punktach handlowych. Niektóre produkty są przechowywane w magazynie centralnym, niektóre wymagają zamówienia u producenta. Zapewniamy jednak możliwie szybkie dostarczenie produktu niedostępnego w danej chwili, nawet jeszcze w dniu złożenia zamówienia. O dostarczeniu zamówienia Klient jest informowany telefonicznie.

Czy mogę zakupić systemy zabezpieczeń, oferowane przez spółkę MWS, za pośrednictwem Internetu?

W chwili obecnej zakupy produktów z oferty spółki MWS mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem oddziałów naszej firmy. Zamówienia są przyjmowane telefonicznie, mailowo i osobiście w oddziałach handlowych. Sposób składania zamówień jest uzależniony od ich wartości.

Jakie są warunki nawiązania współpracy ze spółką MWS?

Oferta spółki MWS skierowana jest do Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Tym samym warunkiem współpracy jest możliwość wystawiania faktur za produkty zakupione w naszych oddziałach.

Wszystkie zainteresowane firmy mogą się z nami kontaktować za pośrednictwem naszych oddziałów handlowych spółki MWS lub umówić się z opiekunem handlowym bezpośrednio w siedzibie swojej firmy.

Jak skonfigurować DynDNS?

Jeżeli chcemy uruchomić serwer np. ze stroną www lub podglądem kamer monitoringu dostępny z każdego miejsca w Internecie, a nie posiadamy stałego adresu IP, tylko otrzymujemy go (publiczny adres) dynamicznie z serwera DHCP (jak np. w przypadku Neostrady) musimy skorzystać z usługi DDNS (Dynamic Domain Name System) czyli usługi dynamicznego serwera nazw.

Usługa DDNS świadczona jest przez wiele serwisów. W podstawowej wersji, jest ona zwykle darmowa. Urządzenia, które współpracują z DDNS zwykle mają wpisane na stałe kilka adresów popularnych serwisów. Najczęściej używane to No-IP (www.noip.com).

Przykład konfiguracji DDNS na portalu No-IP.com dla Routera ADSL TP-Link TD-W8970

W pierwszej kolejności należy założyć konto na portalu No-IP. W tym celu należy na stronie kliknąć Sign Up.

Aby dodać nowy host należy:

 1. podać Hostname – subdomena,
 2. wybrać domenę np. ddns.net,
 3. nacisnąć Add Hostname.

Po stworzeniu nowego hosta należy przejść do konfiguracji routera TP-Link TD-W8970 (konfiguracja routera może się różnić zależnie od modelu i marki routera) – należy otworzyć stronę konfiguracyjną urządzenia (domyślnie http://192.168.1.1 login: admin, hasło: admin), a następnie przejść do zakładki Dynamic DNS.

W odpowiednim polu wybrać usługodawcę NoIP, wpisać Hostname – subdomenę (razem z nazwą domeny np. mwsecurity.ddns.net) oraz podać login (adres email) oraz hasło. Po wpisaniu należy kliknąć Save.

Następnie należy wejść w Menu rejestratora > Ustawienia zaawansowane > Komunikacja. Należy włączyć DDNS oraz wpisać podany adres serwera i port serwera, a następnie kliknąć przycisk zastosuj.

Back To Top

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Wszystkie placówki MWS Sp. z o.o. pracują w standardowych godzinach otwarcia, część składu w trybie "home office", niemniej Państwa opiekunowi handlowi są cały czas dostępni pod telefonem/mailem.
 2. Jeśli zajdzie konieczność ograniczenia funkcjonowania, zostaniecie Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.
 3. Do odwołania wstrzymane zostają transakcje gotówkowe, możliwe są jedyne formy bezgotówkowe (karta płatnicza, Blik, przelew).
 4. Prosimy o ograniczenie do minimum odwiedzin w oddziałach, zachęcamy do składania zamówień drogą elektroniczną (B2B, mail, telefon) i ich odbierania za pomocą firm kurierskich.
 5. Adres platformy B2B https://b2b.mwsecurity.pl/security/login - z chęcią pomożemy w obeznaniu się z jego interfejsem.
 6. Reklamacje będą przyjmowane tylko za pośrednictwem firm kurierskich.
 7. Towar z serwisu również będzie odsyłany poprzez firmy kurierskie.
 8. Prosimy o przemyślane zakupy tak aby do minimum ograniczyć potencjalne zwroty towaru.